Građevinsko zemljište na prodaju, Šimanovci, 198.500€, 49a

Galerija slika oglasa
Šifra oglasa: 48352 • Proveren: pre 5 meseci

198.500 €
Građevinsko zemljište 49.61 a uknjiženo
ŠimanovciŠimanovci, Okolne lokacije, Pećinci

Cena:
198.500 €
Cena po aru:
4.001 € / a
Tip:
građevinsko zemljište
Površina:
49.61 a
Uknjiženost:
uknjiženo
Šifra oglasa:
48352
Oglas ažuriran:
pre 5 meseci
Oglas kreiran:

Opis oglasa

JEDINSTVENA LOKACIJA U ŠIMANOVCIMA - ZEMLJIŠTE POVRŠINE 49,61ar, PREMIUM POZICIJA (PRVA LINIJA UZ AUTOPUT) ZONIRANO ZA LOGISTIKU, SKLADIŠTENJE, REKREACIJU I MALOPRODAJU!
Parcela površine 49,61ar uz autoput E70(A3), sa mogućnošću kupovine susednih parcela! Premium pozicija parcele - PRVA LINIJA UZ AUTOPUT!
KOMPLETNA INFRASTRUKTURA - VODA, STRUJA, OPTIČKI INTERNET!
Pretežna namena bloka je komercijalno poslovna funkcija, dopunska namena je proizvodnja i usluge, a prateća namena je edukacija i smeštaj i komunalne površine. Pod pretežnim funkcijama podrazumeva se zastupljenost od 50-70%, pod dopunskim funkcijama podrazumeva se zastupljenost od 25-35%, a pod pratećim funkcijama podrazumeva se zastupljenost od 15-25%. Minimalna površina parcele je 0,5ha, minimalna širina uličnog fronta je 40m, a preporučena minimalna dubina parcele iznosi 40m. Uslovi priključenja na infrastrukturu će se definisati kroz tehničke uslove i saglasnosti imaoca javnih ovlašćenja. Predmetna katastarska parcela nalazi se u bloku III.6
Izuzetno isplativa investija, u skladu sa mogućnostima ovog industrijskog regiona, koji je počeo da se razvija od kada je domaće tržište u sve većem razvoju, trgovina je bazirana na uvozu i izvozu , i sve veći broj domaćih i inostranih kompanija je izgradilo svoje upravne zgrade. logističke centre, magacinske prostore. Brzo rastuće sektorsko tržište skladištenja očekuje se da će se najmanje udvostručiti u naredne 3 godine.Razvoj industrije i malih i srednjih preduzeća je, pored razvoja poljoprivrede, osnovni strateški prioritet. Realizacija ovog prioriteta podrazumeva izgradnju potrebne infrastrukture za razvoj industrije i malih i srednjih preduzeća (industrijske i radne zone, saobraćajna, energetska, komunalna i druga infrastruktura).
Zemljište se nalazi na autoputu E70 (A3) u blizini raskrsnice sa E75 (A1). Autoput je važan autoput kojim se prevozi roba za zapadnu Evropu koja dolazi preko Makedonije i Grčke iz grčke luke Pirej na Sredozemnom moru. Pirej je od posebnog značaja nakon ulaganja od milijardu dolara u luku od strane kineske kompanije Cosco Shipping Ports, što je rezultiralo povećanjem uvoza kontejnera iz Kine u Evropu, prolaze kroz luku i kamionima E 75 do potrošača u istočnoj Evropi oe preko E 70 do Zapadne Evrope .
Interesovanje stranih investitora za otvaranje novih proizvodnih pogona u Srbiji je ubrzana.
Cene zakupa se kreću u rasponu od eura3.00/m2 - eura5.00/m2 na mesečnom nivou.
Intenzivan razvoj maloprodajnog sektora će povećati razvoj industrijskih rešenja. Mesečna primarna zakupnina je određena kao 4,5eura po m2 dok je prinos 9,25% . Distribucija magacina je 700.000m2.
LOKACIJA
Lokalitet ima pristup E70 iz oba smera preko kliznog puta. Asfaltni put do lokacije je završen. Lokalna opština je rezonirala zemljište iz poljoprivredne u komercijalnu na osnovu razvojnog plana podnet od stranog vlasnika parcela. Ukupna površina zemljišta se sastoji od ukupno 17 parcela, od koji se neke mogu koristiti za izgradnju logističkog skladišnog parka, neke za razvoj maloprodaje, a ostatak za slobodno vreme.
KONKURENCIJA
Direktni konkurenti su Industrijski park IPD u Beogradu koji trenutno gradi svoje četvrto skladište od 15.000 m2, Millšped i Eiemakk Real Estate koji se nalaze na E75. Radi poređenja studija o Budimpešti, gradu slične veličine Beogradu, pokazala je da je godišnje zauzetost skladišta povećana sa 210.000 m2 u 2013.godini na 610.000m2.


U SKLADU SA SVIM KRITERIJUMIMA - ZONIRANO ZEMLJIŠTE, MOGUĆNOSTI IZGRADNJE, SVE VEĆI RAZVOJ LOKACIJE, ODLIČAN POTENCIJAL ZAKUPA, MOGUĆNOST ZAJEDNIČKE IZGRADNJE, POTVRĐUJU ISPLATIVOST INVESTICIJE, KAKO ZA SOPSTVENU DELATNOST, TAKO I ZA IZDAVANJE!

UNIQUE LOCATION IN ŠIMANOVCI - LAND OF 49,61ar, PREMIUM LAND POSITION (FIRST LINE TO HIGHWAY), ZONED FOR LOGISTICS, STORAGE, RECREATION AND RETAIL!
Plot of 49,61 along the highway E70(A3), with the possibility of buying adjacent plots! Premium land position, first line to highway!
The main purpose of the block is a commercial business function, the supplementary purpose is production and services, and the secondary purpose is education and accommodation and communal areas. Predominant functions mean a representation of 50-70%, supplementary functions mean a representation of 25-35%, and supporting functions mean a representation of 15-25%. The minimum area of the plot is 0.5ha, the minimum width of the street front is 40m, and the recommended minimum depth of the plot is 40m. The conditions of connection to the infrastructure will be defined through the technical conditions and consents of the holders of public authorities. The cadastral plot in question is located in block III.6
Extremely profitable investment, in line with the capabilities of this industrial region, which has begun to develop since the domestic market is increasingly developing, trade is based on imports and exports, and a growing number of domestic and foreign companies have built their administrative buildings, logistics centers, warehouses.
The rapidly growing sectoral storage market is expected to at least double in the next 3 years. The development of industry and small and medium enterprises is, in addition to the development of agriculture, a basic strategic priority. The realization of this priority implies the construction of the necessary infrastructure for the development of industry and small and medium enterprises (industrial and work zones, transport, energy, utilities and other infrastructure).The land is located on the highway E70 (A3) near the intersection with E75(A1).
The highway is an important highway that transports goods to Western Europe that come via Macedonia and Greece from the Greek port of Piraeus in the Mediterranean. Piraeus is of particular importance after the $1 billion investment in the port by Chinese company Cosco Shipping Ports, which resulted in increased imports of containers from China to Europe, passing through the port and E75 trucks to consumers in Eastern Europe via E70 to Western Europe.
The interest of foreign investors in opening new production plants in Serbia has accelerated. Rental prices range from eura3.00/sqm - eura5.00/sqm per month. Intensive development of the retail sector will increase the development of industrial solutions. The monthly primary rent is set at eura 4.5 per sqm while the yield is 9.25%. The distribution of the warehouse is 700,000sqm.
LOCATION
The site has access to the E70 from both directions via a sliding road. The asphalt road to the location is completed. The local municipality resonated the land from agricultural to commercial based on a development plan submitted by a foreign landowner. The total land area consists of a total of 17 plots, some of which can be used to build a logistics storage park, some for retail development, and the rest for leisure.
COMPETITION
Direct competitors are the IPD Industrial Park in Belgrade, which is currently building its fourth 15,000 sqm warehouse, Millsped and Eiemakk Real Estate, located on E75. In order to compare studies on Budapest, a city of similar size to Belgrade,it showed that the annual occupancy of the warehouse increased from 210,000sqm in 2013 to 610,000sqm .
IN ACCORDANCE WITH ALL CRITERIA - ZONED LAND, CONSTRUCTION POSSIBILITIES, INCREASING LOCATION DEVELOPMENT, EXCELLENT RENTAL POTENTIAL, POSSIBILITY OF JOINT CONSTRUCTION, PRESENT PROFITABLE INVESTMENT, BOTH FOR BUSINESS AND RENTAL.
Agencijska provizija 2%. ID oglasa: 48352.

Reklama

Svi oglasi - AS PRO nekretnine AS PRO NEKRETNINEAS PRO NEKRETNINE avatar
2 godine na 4zida

Keš krediti

Pogledaj i ponudu keš kredita

Građevinsko zemljište za prodaju, Šimanovci, 49.61 a, uknjiženo.

Reklama
Reklama
AS PRO nekretnine
2 godine na 4zida