Pravila i uslovi korišćenja

OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem 4zida.rs servisa (u daljem tekstu: Servis).

Servis se nalazi na:
 • - Internet domenu www.4zida.rs
 • - Android aplikaciji za mobilne uređaje.

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo 4ZIDA.RS NEKRETNINE U POKRETU DOO SUBOTICA, sa sedištem u Subotici (24000), ul. Vladimira Nazora br. 7, koje je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 21158682, sa PIB-om: 109307104 (u daljem tekstu: Društvo).

Pristupom Servisu i njegovim korišćenjem, korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja, kao i da se njihovi međusobni odnosi sa Društvom u vezi sa uslugama koje Društvo pruža urede u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Društvom, kao pružaocem usluge informacionog društva. Ovi Uslovi korišćenja imaju se smatrati opštim uslovima koji u skladu sa važećim odredbama Zakona o obligacionim odnosima dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovaračima i obavezuju kao i one, te obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora.

Svaki pristup sadržaju koji se nalazi na ovom Servisu podvrgnut je odredbama ovih Uslova korišćenja.

INTEGRITET I OPIS SERVISA

Servis je namenjen oglašavanju nekretnina (stanova, kuća, poslovnih prostora, placeva, garaža, parking mesta i dr.) na teritoriji Republike Srbije, bilo da se radi o prodaji ili izdavanju istih u zakup. Na Servisu je dostupan i sadržaj koji je namenjen informisanju korisnika Servisa o aktuelnim temama iz oblasti tržišta nekretnina.

Pored napred navedenog, Servis pruža korisnicima određene funkcionalnosti u cilju olakšavanja kupovine, prodaje, izdavanja u zakup i opremanja nekretnine.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja smatraće se zloupotrebom i kršenjem ovih Uslova korišćenja.

Društvo posredstvom Servisa prenosi elektronske poruke koje su mu poverene od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima niti menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Društvo omogućava korisnicima Servisa internet oglašavanje pod uslovima i na način propisan odredbama Zakona o oglašavanju kojima se reguliše internet oglašavanje.

Na delu Servisa koji je namenjen upotrebi putem aplikacije za mobilne uređaje Društvo pruža mogućnost jedino pregleda postojećih oglasa, ne i postavke oglasa na Servis.

Društvo zadržava pravo izmene, ukidanja, bilo privremenog ili trajnog, bilo kog elementa Servisa, kao i sadržaja koji se na te elemente odnosi, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja korisnika, uz primenu relevantnih odredbi pozitivnih propisa i dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani na Servisu, vremenska zona i radni dani računaju se prema odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Društvo je isključivi nosilac autorskog i srodnih prava na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: računarski program, vizuelni identitet i audio elementi Servisa, baze podataka i dr.

Svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa ili Servisa u celini, bez prethodne izričite pisane dozvole Društva smatraće se povredom prava intelektualne svojine i biće podložno pokretanju sudskih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može da sadrži elemente na kojima su nosioci autorskog, žigovnog i drugih prava intelektualne svojine druga fizička ili pravna lica, kao što su primera radi ali se ne ograničavajući na to, sadržaji koje postavljaju korisnici na Servis (naročito tekstovi, fotografije i sl.), kao i sadržaji poslovnih partnera i drugih lica. Lica koja takav sadržaj postavljaju na Servis snose isključivu odgovornost za zakonitost postavljanja takvog sadržaja, kao i za zakonitost ostalog sadržaja koji su postavili.

Fizička i pravna lica koja postavljaju sadržaj na Servis, jemče Društvu pod punom krivičnim i materijalnom odgovornošću da su nosioci imovinskopravnih ovlašćenja prava intelektualne svojine na takvim sadržajima i da su ovlašćena za postavljanje takvog sadržaja, te da Društvo ne može trpeti nikakve negativne pravne posledice zbog povrede ovih prava ukoliko takav sadržaja objavi na Servisu.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je postavilo na Servis i putem Servisa učinilo isti javno dostupnim, u skladu sa odredbama Zakona o oglašavanju i Zakona o elektronskoj trgovini.

KORISNICI SERVISA: POSETIOCI I REGISTROVANI KORISNICI

Korisnicima usluga koje pruža Društvo putem Servisa smatraju se kako posetioci Servisa, s jedne strane, tako i registrovani korisnici, s druge strane.

Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se na obe kategorija korisnika iz prethodnog stava, prilikom svakog pristupa Servisu.

Posetilac je lice koje posredstvom interneta pristupa Servisu bez prethodne prijave ili registracije na Servis, potpuno besplatno. Posetilac može da se upozna za sadržajem koji je dostupan na Servisu, ali nema mogućnost postavke oglasa na Servis.

Registrovani korisnik je lice koje se registrovalo na Servisu i kreiralo korisnički nalog pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registracija na Servis je besplatna i dostupna svim korisnicima Servisa.

Registrovani korisnici mogu biti:
 • - fizička lica sa navršenih 15 godina života, kao i
 • - pravna lica.

Jedino registrovani korisnici imaju mogućnost postavljanja oglasa na Servisu, kao i mogućnost korišćenja svih funkcionalnosti Servisa u punoj meri (npr. mogućnost postavljanja pitanja, ostavljanja komentara na blogu i sl.). Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu. Korisnik samostalno kreira lozinku prilikom registracije, ukoliko se ne registruje posredstvom google login-a i isključivo je odgovoran za tajnost svoje lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka.

Da bi fizičko lice kreiralo nalog na Servisu potrebno je da popuni formular sa određenim ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koje je objavljeno na Servisu. U cilju sprečavanja zloupotrebe Servisa, sva fizička lica koja žele da se oglašavaju putem Servisa i registruju se, imaju obavezu da verifikuju svoju adresu elektronske pošte, kao i broj telefona na način da jedna adresa elektronske pošte i jedan broj telefona mogu biti povezani samo sa jednim korisničkim nalogom.

Pravna lica imaju mogućnost oglašavanja u nekoliko modaliteta u okviru kojih postoji više paketa oglašavanja, a prilikom izbora određenog paketa oglašavanja dužna su da se pridržavaju sledećih pravila:
 • - Pravna lica i/ili preduzetnici koji obavljaju delatnost agencija za nekretnine (u daljem tekstu: Agencije za nekretnine), mogu da se oglašavaju na Servisu kupovinom nekog od dostupnih paketa za oglašavanje iz kategorije koja na Servisu nosi naziv "Cenovnik oglašavanja za agencije”.
 • - Agencije za nekretnine prilikom registracije i kreiranja korisničkog naloga imaju mogućnost kreiranja jednog krovnog naloga u okviru kojeg je moguće kreirati više podnaloga kojima je moguće dodeliti dve različite „uloge“: ulogu agenta ili ulogu super agenta. Korisnički podnalozi agencija za nekretnine sa „ulogom agenta“ imaju sledeće funkcionalnosti: postavku oglasa i uvida u one oglase koji su postavljeni isključivo sa tog podnaloga. Korisnički podnalozi agencija za nekretnine kojima je dodeljena uloga „super agenta“ imaju niz funkcionalnosti upravljanja oglasima, kao i uvid u sve oglase postavljene sa svih podnaloga u okviru krovnog korisničkog naloga, kao i mogućnost kreiranja novih podnaloga u okviru krovnog naloga i dodelu uloga ovom podnalogu.
 • - Pravna lica ili preduzetnici koji oglašavaju prodaju i/ili izdavanje u zakup nekretnine koja se ne može smatrati novogradnjom, odnosno koja je do trenutka oglašavanja već bila predmet pravnog prometa (npr. prodaje, poklona, nasleđivanja i sl.), odnosno na kojima je pravo svojine sa jednog fizičkog ili pravnog lica preneto na drugo pravno ili fizičko lice najmanje jedanput, dužna su da se oglašavaju u okviru nekog od ponuđenih paketa oglašavanja iz kategorije koja na Servisu nosi naziv “Cenovnik oglašavnja za vlasnike – pravna lica”.
 • - Pravna lica i/ili preduzetnici, odnosno izuzetno i fizička lica, koja oglašavaju prodaju i/ili izdavanje u zakup nepokretnosti (stambeni kompleks, više posebnih stambenih i/ili poslovnih jedinica u okviru istog kompleksa) koja se može smatrati novogradnjom, odnosno koja još nije bila predmet pravnog prometa i na kojoj pravo svojine još nije prešlo sa jednog fizičko i/ili pravnog lica na drugo fizičko i/ili pravno lice, dužna su da se oglašavaju u okviru nekog od ponuđenih paketa oglašavanja u kategoriji koja na Servisu nosi naziv “Cenovnik oglašavanja za novogradnja”.

Registracija na Servisu je dostupna svim pravnim licima koja su kao takva registrovana u skladu sa pozitivnim propisima.

Registrovani korisnici su dužni da u slučaju promene podataka ažuriraju svoje naloge, odnosno obaveste Društvo o nastalim promena bez odlaganja.

Registrovani korisnici u svakom trenutku mogu podneti zahtev Društvu za deaktivaciju, odnosno uklanjanje svog naloga sa Servisa na adresu elektronske pošte: info@4zida.rs .

OGLAŠAVANJE I OGLASNA PORUKA

Društvo je prenosilac oglasne poruke i pruža usluge oglašavanja isključivo posredstvom interneta.

U skladu sa čl. 45. st. 9. a u vezi sa čl. 19. Zakona o oglašavanju, lice koje se oglašava putem interneta nije dužno da dostavi oglasnu deklaraciju Društvu, ali je dužno jasno da se identifikuje kako bi moglo da koristi usluge oglašavanja.

Sadržaj koji korisnik postavlja na Servis mora biti tačan i istinit i unet u odgovarajuću kategoriju unutar Servisa, u skladu sa odredbama iz tač. IV ovih Uslova korišćenja.

Za zakonitost, tačnost, istinitost i ispravnost, kao i dozvoljenost sadržaja oglasne poruke isključivu odgovornost snosi oglašivač, odnosno registrovani korisnik koji je oglasnu poruku postavio na Servis. U skladu sa Zakonom o oglašavanju, zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog, uporednog oglašavanja, podsticanja diskriminacije, dovođenja u zabludu i dr.

Registrovani korisnik jemči pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da je nosilac imovinskopravnih ovlašćenja prava intelektualne svojine na celokupnom sadržaju koji postavlja na Servis (naročito na tekstovima, fotografijama, vizuelnom identitetu i sl.), kao i da ima sva potrebna ovlašćenja i dozvole za postavljanje takvog sadržaja. Za svako kršenje autorskog i srodnog prava, odnosno prava intelektualne svojine uopšte, koje je učinjeno kroz sadržaj oglasne poruke koju je korisnik postavio na Servis isključivo je odgovoran korisnik koji je takav sadržaj postavio.

Društvo zadržava pravo da ne objavi kao i da ukloni sa Servisa sadržaj koji predstavlja očiglednu povredu odredaba pozitivnih propisa Republike Srbije, odnosno kojim se vređaju javni interesi, moral i sl. te koji je u suprotnosti sa ciljem i namenom Servisa, odnosno ukoliko nema za predmet oglašavanje prodaje ili izdavanja u zakup nekretnine.

Postavljanjem oglasne poruke na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Društvo da sadržaj oglasne poruke prenese neodređenom broju lica putem svog Servisa. Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svim posetiocima Servisa, kao i svim drugim pružaocima usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Društvo ima uspostavljen takav vid saradnje.

Dalje prenošenje sadržaja sa bilo kog dela Servisa od strane korisnika je dozvoljeno samo uz prethodnu izričitu pisanu saglasnost Društva, uz naznačenje da je sadržaj preuzet sa Servisa i navođenjem linka koji vodi do dela Servisa sa kojeg je sadržaj preuzet.

Sadržaj koji korisnik postavlja na Servis Društvo ne moderira, niti utiče na isti i korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve eventualne pravne posledice koje iz takvog sadržaja mogu da proisteknu. Društvo ima pravo, ali ne i obavezu, da radi održavanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno izvrši pravopisne i gramatičke korekcije u tekstu, ali vodeći računa da ni na koji način ne utiče na sadržaj koji korisnik postavlja na Servis.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik ovlašćuje Društvo da bez naknade koristi isti za potrebe promocije Društva na svojim kanalima i društvenim mrežama ili u edukativne i druge svrhe.

Postavljanjem sadržaja na Servis korisnik je slobodan da isti sadržaj postavlja i javno saopštava i na drugim mestima.

POSTAVLJANJE OGLASNIH PORUKA NA SERVIS

Svi registrovani korisnici imaju mogućnost postavke oglasa popunjavanjem formulara za postavku oglasa koji je dostupan na Servisu. U cilju pružanja određenih funkcionalnosti korisnicima Servisa i poboljšanja korisničkog doživljaja uopšte, određena polja u formularu za postavku oglasa su označena kao obavezna polja i registrovani korisnici su dužni da ih popune. Isto tako, određena polja u formularu za postavku oglasa iako predstavljaju obavezna polja, moguće je sakriti iz oglasne poruke kako bi se zaštitila privatnost oglašivača. U tom slučaju, sakriveni podaci iz formulara za postavku oglasa biće vidljivi samo Društvu, ali ne i posetiocima Servisa.

Pored navedenog, pravna lica/preduzetnici koji obavljaju delatnost agencija za nekretnine zbog velikog broja oglasa koje postavljaju na Servis i efikasnosti samog postupka postavke oglasa, imaju mogućnost da oglase postavljaju i uz pomoć XML programa putem kojeg se oglasi koji se nalaze u njihovoj bazi podataka automatski povlače na Servis i ažuriraju svakih sat vremena. Prilikom kreiranja korisničkog naloga pravna lica koja obavljaju delatnost agencije za nekretnine u obavezi su da odaberu jedan od dva moguća način na koji će postavljati oglase na Servis: a) popunjavanjem formulara za postavku oglasa ili b) putem XML programa. Kombinacija prethodne dva navedena načina postavljanja oglasa nije moguća.

Registrovani korisnici se obavezuju da informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih dođu putem Servisa koriste isključivo u za to namenjenu svrhu. Svako korišćenje informacija suprotno toj nameni, predstavlja povredu ovih Uslova korišćenja i za sobom povlači odgovornost u skladu sa odredbama zakona.

Nakon postavke oglasa, Društvo u okviru svojih usluga nudi oglašivačima niz funkcionalnosti isticanja oglasa sa ciljem da oglasi postanu vidljiviji na Servisu i sa potencijalnom mogućnošću da time oglašivač što brže postigne željeni cilj zbog kojeg se oglašava (prodaju, izdavanje i sl.).

Nakon postavljanja oglasne poruke na Servis, ona ostaje aktivna 30 (slovima: trideset) dana, ukoliko se u tom periodu ne deaktivira voljom korisnika. Svaka promena statusa oglasa nakon njegovog postavljanja na Servis se ponovo plaća u skladu sa važećim cenovnikom.

USLUGE I CENOVNIK DRUŠTVA

Registrovani korisnik je dužan da se oglašava u onoj kategoriji registrovanih korisnika kojoj prema svojim svojstvima pripada, odnosno prema svojstvima nekretnine koju oglašava, a prema pravilima sadržanima u tač. IV ovih Uslova korišćenja pripada. Pored oglašavanja na Servisu, registrovanim korisnicima su dostupne i usluge promocije oglasa koje imaju za cilj povećanje vidljivosti samih oglasa.

Pored ovih usluga Društvo putem Servisa pruža svojim korisnicima niz funkcionalnosti koje za cilj imaju informisanje korisnika u vezi sa tržištem nekretnina u Republici Srbiji, kao što su: cene kvadratnog metra nekretnina u Srbiji, procene vrednosti nekretnina, odgovori na najčešća pitanja u vezi sa kupoprodajom i izdavanjem nekretnina, opremanje nekretnina nameštajem i tehničkom robom, isplativost kupovine ili iznajmljivanja nekretnine, kalkulator kredita, osiguranja, kreditne sposobnosti i sl.

Detaljan opis svih usluga, njihovo trajanje, cena, kao i načini plaćanja detaljno su opisani na Servisu.

Cenovnik Društva je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i objavljen je na Servisu: www.4zida.rs/cenovnik.

Društvo zadržava pravo da izmeni cenovnik u bilo koje vreme, a izmenjen cenovnik se primenjuje najranije 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja izmena cenovnika na Servisu.

OBAVEŠTENJA

Korisnik se obaveštava i korišćenjem ovog Servisa daje svoj pristanak da Društvo može periodično da mu šalje obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, njegove funkcionalnosti, novosti Društva, kao i ostala obaveštenja ove vrste putem uobičajenih sredstava komunikacije poput, ali ne ograničavajući se na: e-mail, viber poruke, SMS poruke, telefonski poziv i dr.

SMERNICE

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom postavljanja sadržaja na Servis poštuju ovde navedene Smernice.

Društvo ima pravo da bez obaveštenja korisnika ukloni ili ne objavi sadržaj sa Servisa ukoliko taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Društva, uključuje (ali nije ograničen na):
 • - unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to);
 • - pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju);
 • - ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta...);
 • - kada je predmet oglašavanja kupovina ili otkup, odnosno ukoliko se ne odnosi na prodaju ili izdavanje nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije;
 • - unošenjem neodgovarajućih fotografija u oglas (npr. fotografija lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, sa oznakom „prodato“ i sl.);
 • - kada jedan oglas sadrži više predmeta ili usluga oglašavanja;
 • - otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca;
 • - uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • - podstiče ili podržava diskriminaciju na bilo koji način;
 • - eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način;
 • - sadrži nagost, preterano nasilje, ili predstavlja uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle;
 • - traži podatke o ličnosti od osoba mlađih od 18 godina;
 • - javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe;
 • - sadrži, ili promoviše informacije za koje je opšte poznato da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, sadrži pretnju, ili je nepristojan ili klevetnički;
 • - uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“;
 • - sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili fotografije (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • - podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa;
 • - traži lozinke, ili informacije koje identifikuju lica u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • - uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe Servisa, bez prethodne pisane saglasnosti Društva kao što su takmičenja, lutrije sa nagradama u robi i uslugama, ili piramidalne šeme;
 • - uključuje fotografije, ili video zapise druge osobe koja se objavljuje bez pristanka te osobe, ili
 • - krši prava na privatnost, autorsko prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:
 • - kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskog prava, povredu patenta, žigovnog prava, odnosno prava intelektualne svojine u širem smislu ili krađu poslovne tajne;
 • - obraćanje drugim korisnicima Servisa i nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;
 • - zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa;
 • - falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • - aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži;
 • - mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže;
 • - prekrivanje, ili „zamagljivanje“ oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način;
 • - uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila/naloga korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • - bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje fotografija, ili video zapisa;
 • - mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • - imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
 • - korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • - prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • - korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi;
 • - nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu/nalogu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili
 • - brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • - korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda društva bez prethodne izričite dozvole Društva,
 • - pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta;
 • - prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • - lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare;
 • - korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Društvo ima pravo da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Društvo može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim, u skladu sa načelom savesnosti i poštenja. Društvo će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona. Društvo zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali se ne ograničavajući na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge koje pruža korisniku, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku i posredničku uslugu prodaje i davanja u zakup nepokretnosti, niti bilo koje druge usluge izuzev onih koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Društvo ima pravo, ali ne i obavezu, da sadržaj koji je fizičko ili pravno lice postavilo na Servis, a koji je u suprotnosti sa odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije, kao i odredbama ovih Uslova korišćenja, ukloni sa Servisa u bilo kom trenutku bez obaveze prethodnog i naknadnog obaveštavanja lica koje je takav sadržaj postavilo.

Korisnik Servisa izričito prihvata da Društvo nije i ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od mogućeg nastanka štete usled takvog ponašanja drugih korisnika snose isključivo ta lica.

Društvo ne pruža garancije da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan na Servisu, kao ni da ovi podaci kasnije neće biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su ih pohranila.

Društvo ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj na Servisu koji je postavljen od strane korisnika Servisa. Društvo ne inicira prenos oglasnih (elektronskih) poruka, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke niti vrši odabir primaoca takvih poruka.

Društvo ne garantuje za ponašanje trećih lica, kao ni svojih korisnika. Pored toga, Društvo ne pruža bilo kakve garancije da će oglašivači biti kontaktirani povodom njihovih oglasa od strane trećih lica, kao ni da će doći do zaključenja pravnog posla koji je predmet oglasa.

Društvo zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja koji se na te elemente odnose bez prethodnog odobrenja ili obaveštavanja korisnika Servisa i bilo kojih trećih lica, a uz primenu dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja.

Društvo zadržava pravo da određene podatke koji se odnose na ponašanje korisnika na Servisu, a među kojima ne mogu biti podaci o ličnosti korisnika bez njegove izričite saglasnosti, podeli sa povezanim pravnim licima u određenim slučajevima u cilju boljeg korisničkog doživljaja i davanja preporuka korisnicima na osnovu njihovog prethodnog ponašanja na Servisu.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, u slučaju redovnog ili vanrednog održavanja sistema Servisa ili u slučaju njegovog unapređenja.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za prethodno navedeno odgovorno su pružaoci internet usluga.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, kako materijalnu, tako i nematerijalnu, koja bi mogla nastati kao rezultat zloupotreba, prekida rada Servisa, gubitka podataka, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikaciji, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, i drugog ponašanja ili propuštanja ponašanja suprotno odredbama zakona i ovih Uslova korišćenja, nemara i sl. od strane korisnika i trećih lica.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Poslovanje Društva putem ovog Servisa regulisano je odredbama Zakona o oglašavanju, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim relevantnim pozitivnim propisima Republike Srbije.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podataka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskog prava i prava intelektualne svojine uopšte, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije, pravilima informacione struke i dobrim poslovnim običajima.

Na sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i pružanjem usluga informacionog društva, Društvo i korisnik se obavezuju da će iste nastojati da reše mirnim putem, pregovorima.

Ukoliko pregovori ne daju očekivane rezultate, Društvo i korisnik su saglasni da će za rešavanje nastalog spora biti nadležan stvarno nadležan sud u Subotici, osim za rešavanje onih sporova za koje je zakonom propisana nadležnost nekog drugog suda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uslovi korišćenja objavljuju se na uobičajen način, na Servisu Društva koji se nalazi na internet domenu www.4zida.rs.

Društvo ima pravo da u svakom trenutku izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune Uslova korišćenja u prečišćenom tekstu objaviti na Servisu i poslati obaveštenje svim registrovanim korisnicima najmanje 8 (slovima: osam) dana pre dana početka njihove primene.

Stupanjem na snagu ovih Uslova korišćenja prethodno objavljeni Uslovi korišćenja od avgusta 2017. godine prestaju da važe.

Ovi Uslovi korišćenja objavljuju se 24.10.2023. godine na Servisu Društva, a počinju da se primenjuju počev od 01.11.2023. godine.