Kako izbeći rizike kupovine nekretnina?

Čak 21.784 nekretnine koje su u Srbiji prodate prošle godine nisu ispunjavale uslove da budu upisane u Katastar nepokretnosti. Taj broj je za 119 odsto veći u odnosu na 2019. godinu. Od 7,5 milijardi evra, koliko su vredeli svi stanovi, kuće i ostali objekti prometovani prošle godine, 2,2 milijardi su plaćene nekretnine koje nisu imale sve neophodne papire. To pokazuje statistika Republičkog geodetskog zavoda koji prikuplja podatke na osnovu kupoprodajnih ugovora.

Promet nekretnina odvija se paralelno u tri sistema tržišta nepokretnosti – regulisanom, delimično regulisanom i neregulisanom. Kupovina stanova na svakom od njih nosi određene rizike za kupca.

S obzirom da su ovi pojmovi najčešće nepoznanica za one koji su u potrazi za nekretninom, advokat Brane Krunić iz Subotice je za 4zida objasnio koje su karakteristike svakog od ovih tržišta, na šta bi trebalo obratiti posebnu pažnju i kako izbeći rizike kupovine nekretnina.

Regulisano tržište najmanji rizik

Regulisano tržište predstavlja sistem koji je regulisan zakonima i uredbama. Oni propisuju način na koji se nekretnine mogu kupovati i prodavati. Takođe, to podrazumeva i evidenciju o njima i kako se plaćaju porezi i ostale obaveze.

„U ovom sistemu, sve nepokretnosti su upisane u Katastar nepokretnosti. Zahtevi za upis u katastar na regulisanom tržištu, rešavaju se u zakonskom roku od 5 radnih dana. Ovde potpadaju sve nekretnine koje imaju uredno izdatu građevinsku i upotrebnu dozvolu. Istovremeno imaju upisanu kvadraturu, adresu i broj i ne postoje bilo kakve zabeležbe u smislu nedostatka na predmetnoj nepokretnosti“, objašnjava Brane Krunić.

Kupac u svakom momentu može u katastru nepokretnosti, ili kod javnog beležnika, da izvadi prepis vlasničkog lista. Takođe može i da se uveri šta je sve upisano od podataka na objektima na parceli/zemljištu. Advokat napominje da u slučaju nedostatka na predmetnoj nepokretnosti, ovo predstavlja prvu signalnu lampicu da se podobnije mora utvrditi stanje, ali i dalja volja za kupovinom takve nepokretnosti.

Rizici kupovine na delimično regulisanom tržištu

Delimično regulisano tržište obuhvata nepokretnosti koje nisu upisane u Katastar nepokretnosti, pa je samo delimično regulisano zakonima i uredbama. U praksi im za upis uglavnom nedostaje dokumentacija koja je nastala prilikom utvrđivanja međusobnih prava i obaveza. Krunić objašnjava da se to najčešće dešava kod stanova koji su otkupljivani za vreme državnih i javnih preduzeća 80-ih i 90-ih godina prošlog veka. Tu najčešće nedostaje tačan opis nepokretnosti u tipskim ugovorima, opis parcela, objekat, broj stana. Ovo su komplikovanije procedure za utvrđivanje prava vlasništva. U takvim slučajevima ne postoje tačni rokovi koji mogu da budu utvrđeni za rešavanje problematike ovakih predmeta.

Veću grupu nekretnina na delimično regulisanom tržištu čine stanovi u izgradnji. Investitori za njih imaju građevinsku dozvolu, ali ne i upotrebnu dozvolu. Kod kojih nije sproveden tehnički prijem. Advokat napominje da se najveći broj transakcija delimično regulisanog tržišta nepokretnosti odigrava na primarnom tržištu. Reč je o novoizgrađenim nepokretnostima, nepokretnostima u izgradnji i onim koje nisu nikad korišćene, odnosno kupoprodaje od investitora.

Teže do kredita

Prvi rizik kupovine ovih nekretnina je teži dolazak do stambenog kredita. Svaka banka, da bi uspostavila založno pravo na nepokretnosti, mora imati potpuno legalnu nekretninu. To znači sa uredno izdatom građevinskom i upotrebnom dozvolom.

„Poslovna banka mora biti sigurna da će investitor završiti izgradnju stana. Iz tog razloga ne ulazi u proces odobrenja stambenih kredita ako stepen izgrađenosti zgrade nije na minimumu od 80 %. Kupovina nepokretnosti u ovom sistemu, faktički nema dovoljno jaku garanciju za kupce. Svakako da niko ne može da garantuje da će investitor, koji je najčešće osnovan kao DOO, završiti zgradu, da njegova firma neće otići u stečaj ili u novačne blokade“, navodi Branko Krunić.

Advokat ističe da kupac mora svesno da prihvati stepen tih rizika. Osim, naravno, ukoliko ne postoji neki drugi vid obezbeđenja od strane investitora. To bi bila hipoteka na drugom izgrađenom stanu u vlasništvu investitora, lična menica investitora ili trećeg lica, koji garantuju završetak izgradnje stana/zgrade svom svojom ličnom imovinom, bankarska garancija ili slično. Ovo je vrlo retko u praksi.

On napominje da je vid zaštite kupca da se predugovor ili kupoprodajni ugovor moraju overiti kod javnog beležnika. Cilj je da kasnije sa punovažnim pravnim osnovom, pred sudom, može da zaštiti svoja prava.

U RGZ navode da je vid zaštite kupaca i upis predbeležbe o kupoprodaji u Katastru nepokretnosti. Na ovome bi kupci trebalo da insistiraju. To donosi dodatnu sigurnost i garanciju upisa prava vlasništva u katastar nepokretnosti, što ima za krajnji cilj smanjenje broja transakcija na delimično regulisanom tržištu.

Koji su izazovi u neregulisanom sistemu nepokretnosti?

Neregulisani sistem obuhvata nekretnine koje nisu izgrađene u skladu sa zakonskim propisima kao ni sa pravnim okvirima koji regulišu tržište nepokretnosti. One nisu ni upisane u Katastar. Ovakve nekretnine nisu podložne kontroli nadležnih državnih službi i institucija. Kupci su faktički najčešće izloženi riziku prevarnih radnji, jer prilikom kupovine nekretnine nisu informisani o pravom stanju nepokretnosti. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, u Srbiji ima oko 2,1 miliona takvih, nelegalnih objekata.

Nekretnine koje potpadaju pod ovu kategorizaciju, moraju u nekom momentu biti legalizovane odnosno ozakonjene. Nakon sprovedenog celokupnog postupka, od strane nadležne službe za građevinarstvo, rešenja o ozakonjenju po službenoj dužnosti se predaju u Katastar nepokretnosti radi uknjižbe. Druga mogućnost je da budu srušene u celosti, po nalogu nadležne inspekcije.

„Nelegalne nepokretnosti mogu biti predmet prometa, samo se postavlja pitanje do koje mere su nelegalne. Postoje nepokretnosti koje nemaju građevinsku ni upotrebnu dozvolu, nisu ni ucrtane u Katastru. Samim tim u slučaju prometa, formalno pravno kod opisa nepokretnosti, možete uneti samo parcelu/zemljište da čini predmet prometa. Naknadno se podnese zahtev za ozakonjenje objekta. Međutim, i to je upitnog karaktera, s obzirom da u praksi često postoji objekat sagrađen na delu parcele/zemljišta na kom je na primer, predviđeno proširenje saobraćajnice, ili javna površina. Tako da se ni tada ne bi mogla u celosti ozakoniti“, objašnjava advokat.

Kada je promet nelegalnih objekata moguć?

On napominje da ipak ne treba da postoji veliki strah od kupovine nelegalne nepokretnosti, jer je to pravno moguće. Međutim, kupac bi trebalo da prepusti da njegove pravne interese zastupa stručno lice – advokat.

„Postoje nekretnine koje imaju građevinsku, ali nemaju upotrebnu dozvolu i sproveden tehnički prijem objekta. Ovakve nepokretnosti su najčešće ucrtane u Katastru, mogu biti opisno na takav način i unete u ugovor te kasnije prometovane, ali sa naznakom da ne postoji upotrebna dozvola za predmetnu nepokretnost“, navodi advokat.

On napominje da nepokretnosti koje su u postupku legalizacije mogu biti predmet prometa, s tim da je važno sagledati i u kojoj fazi se nalazi postupak legalizacije i da li će on u celosti moći da se okonča. Ukazuje da ne čini sigurnost da će se objekat legalizovati samo ako je podnet zahtev za ozakonjenje nadležnoj službi za građevinarstvo. Međutim, veću sigurnost čini ako postoji odobreni projekat za gradnju sa elaboratom geodetskih radova. Svaki prodavac može preneti na kupca isključivo prava koja ima u momentu zaključenja ugovora, pa je zato bitno utvrditi u vlasničkom listu nepokretnosti kako je predmetna nepokretnost upisana i u kojoj je fazi legalizacije/ozakonjenja.

Advokat ističe da kupoprodajni predugovori, konačni ugovori, ugovori o kapari i načelno svi ugovori vezani za promet nekretnina, moraju biti overeni od strane javnog beležnika, u formi solemnizacije ili javnobeležničkog zapisa, da bi kupac nakon prometa nepokretnosti mogao u potpunosti da zaštiti svoja prava.

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

top