Beba je prvi uslov za subvenciju od najviše 20.000 evra za kupovinu stana, a koji su ostali?

Majke koje su u od početka godine rodile bebe, bez obzira koje im je to dete po redosledu rađanja, mogu da se prijave za subvenciju u iznosu od najviše 20.000 evra za kupovinu nekretnine. To će moći da urade i sve ostale žene koje do kraja ove godine dobiju prinovu, a rok za prijavu je bebin prvi rođendan. Zahtevi za ostvarivanje ovog prava sa pratećom dokumentacijom, podnose se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u opštinama i gradovima u kojima se nalazi nekretnina.

Zahtevi za ostvarivanje prava na novčana sredstva od najviše 20.000 evra za stambeno zbrinjavanje porodica u Beogradu se podnose od 1. marta, dok je u pojedinim opštinama u Srbiji prijava počela nekoliko dana kasnije.

Do kraja maja za 14 porodica u Srbiji, koje su od početka godine dobile bebe, odobrene su državne subvencije za kupovinu ili izgradnju nekretnine, dok je nekoliko desetina zahteva još u proceduri.

Na sednici Vlade Srbije krajem februara usvojena je Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kao i Odluka o iznosu novčanih sredstva za ove namene u tekućoj godini. Uredbom je propisano da ovo pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije.

Kakva je procedura za prijavu?

Zahtevi za ostvarivanje ovog prava sa pratećom dokumentacijom propisanom uredbom podnose se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Za teritoriju Beograda zahtevi se predaju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, u Ulici 27. marta 43-45, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

“Podatke koji se nalaze u dostupnim službenim evidencijama, organi jedinice lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti, a ostale dokaze prilažu stranke uz zahtev. Jedinica lokalne samouprave te zahteve sa potrebnom dokumentacijom dostavlja nadležnoj komisiji koja donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava”, objašnjavaju u Gradskoj upravi Beograda.

Koji su uslovi?

Brak nije uslov za ovu vrstu pomoći, tako da mogu da konkurišu i partneri koji žive u vanbračnoj zajednici. Uslov je da nemaju nekretninu u svom vlasništvu,  kao i da su plate oba partnera na dan podnošenja zahteva zbirno manje od državnog proseka, što prema poslednjim podacima za mart 2022. godine iznosi 149.328 dinara, odnosno da primanja samohranog roditelja nisu veća od 74.664 dinara.

Kolika će biti sredstva od države zavisi od lokalne samouprave, ali taj iznos ne može biti veći od 20.000 evra. U jedinicama lokalnih samouprava koje su utvrđene kao devastirana područja podnosioci zahteva mogu računati na subvenciju do 50 odsto vrednosti građevinskih radova ili cene nekretnine, dok je u ostalim lokalnim samoupravama to najviše 20 odsto od vrednosti nekretnine.

U devastirana područja, u kojima će mame moći da dobiju povlastice u vrednosti polovine objekta koji žele da kupe ili da izgrade spadaju: Babušnica, Bela Planaka, Bojnik, Bosilegrad, Varvarin, Vladičin Han, Golubac, Žagubica, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Mionica, Prijepolje, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava.

To znači da će u nerazvijenim opštinama, ukoliko je vrednost nekretnine 40.000 evra, majka moći da dobije povlasticu u visini do 20.000 evra, dok će ona koja živi u nekoj od opština koje nisu na listi nerazvijenih, a kupuje nekretninu iste vrednosti moći da dobije subvenciju od maksimalno 8.000 evra.

Korisnik sredstava dužan je da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno nakon izgradnje objekta. Takođe, dužan je da dobijena sredstva iskoristi isključivo za namenu za koju su mu ta sredstva odobrena. U suprotnom moraće da vrati novac sa obračunatom kamatom.

Šta je potrebno od dokumentacije?

Osim izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i prijave prebivališta koju opštine prikupljaju po službenoj dužnosti i izjava oba roditelja koje moraju dostaviti oni koji konkurišu, biće im potrebna dodatna dokumentacija u zavisnosti da li konkurišu za subvenciju za izgradnju ili kupovinu kuće ili za kupovinu stana na kredit ili za gotov novac.

Od dokumentacije je još potreban dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda o postojanju vanbračne zajednice. Neophodna je i izjava da nema u vlasništvu stan ili kuću overena kod javnog beležnika, kao i overena izjava da u prethodnih pet godina nije otuđio stan ili kuću.

Izgrađena kuća ili stan uz subvencije države majka ne sme da otuđi u periodu od pet godina.

U zavisnosti od tipa nekretnine za koju se odluče i načina kupovine, razlikuju se i dokumenta koja je još neophodno priložiti da bi se ostvarilo pravo na subvenciju.

Izgradnja kuće

Uz svu ostalu dokumentaciju, majke koje apliciraju za pomoć države pri izgradnji kuće, moraju da prilože dokaz da je zemljište na kom je planirana izgradnja nepokretnosti u njihovom vlasništvu, kao i da imaju građevinsku dozvolu za izgradnju objekta.

“Pravo na novčana sredstva za izgradnju kuće može ostvariti podnosilac zahteva prema vrednosti radova na izgradnji objekta na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta”, navedeno je kao kriterijum u Uredbi koju je usvojila Vlada Srbije.

Oni koji žele da konkurišu za podsticaje za izgradnju kuće moraće da dostave građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji.

Za podnosioca zahteva za nepokretnost na kojoj je planirana izgradnja kuće biće potreban i prepis lista nepokretnosti izdatog od strane RGZ.

Kupovina kuće ili stana za gotovinu

Ukoliko se odluči za kupovinu stana ili kuće, da bi majka dobila sredstva od države, nekretnina koju želi da kupi mora biti upisana u katastar nepokretnosti bez tereta. Treba napomenuti i da par koji aplicira za pomoć države pri kupovini stana ili kuće ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu, kako bi se sprečile zloupotrebe.

Pravo na novčana sredstva za kupovinu stana ili kuće ostvaruje se prema prema vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti, koji je overen kod javnog beležnika.

Kupovina na kredit

Za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita podnosioci zahteva će morati da dostave dokaz o odobrenom kreditu, prema vrednosti procenjene nepokretnosti, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji iste.

Sve potrebne informacije u vezi sa uslovima za dobijanje ove subvencije, potrebnom dokumentacijom i obrascima za preuzimanje nalaze se na sajtu Grada Beograda. Kako je navedeno u Uredbi, Vlada Srbije će za svaku budžetsku godinu donositi posebnu odluku kojom će utvrđivati iznos novčanih sredstava za ostvarivanje prva na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

top