Pravila i uslovi nagradnog konkursa “Skockaj svoja 4zida”

Organizator nagradnog konkursa 

Organizator nagradnog konkursa je 4zida.rs Nekretnine u pokretu doo, Subotica, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, MB: 21158682 (u daljem tekstu: „Organizator”). 

Vreme trajanja nagradnog konkursa 

Nagradni konkurs se organizuje u periodu od 31.12.2022. godine sa početkom u 10.00 časova do 31.01.2022. godine sa završetkom u 23.59. časova. 

O nagradnom konkursu 

Ispitivanje zadovoljstva je nagradni konkurs koji sprovodi Organizator na sajtu 4zida.rs, na kom posetioci prilikom pretraživanja postavljenih oglasa imaju priliku da popune anketu koja im se pojavljeju na ekranu.  

Dobitnike bira žiri koju čine: 

Kriterijumi za izbor dobinika će biti najkreativniji odgovori, tj odgovori koji će zaista pomoći i sugerisati na unapređenje sajta 4zida.rs. 

Zadatak nagradnog konkursa 

Popunjavanjem ankete na sajtu 4zida.rs i davanjem iskrenih i konstruktivnih sugestija za unapređenje sajta, posetioci učestvuju u nagradnom konkursu. Na kraju popunjavanja ankete, pozivamo korisnike da nam ostave email adresu kako bismo ih kontaktirali u slučaju da su oni osvojili neku od nagrada. 

Uslovi za učešće 

Pravo učešća u Konkursu imaju svi državljani Republike Srbije, sa trenutnim boravkom u Republici Srbiji, starosti preko 18 godina, koji ispune uslov i popune anketu.  

Da bi Učesnik koji ispunjava uslove iz prethodne rečenice mogao biti nagrađen, neophodno je da ostavi kontakt podatke – email adresu kako bi mogao biti kontaktiran ukoliko bude izabran među 3 nagrađena dobitnika.  

Učestvovanjem u nagradnom konkursu Učesnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. 

Nagrade 

Nagrade koje smo spremili su: 

– bezične slušalice 

– pametni sat 

– poklon vaučer 

Troškove slanja poklona na adresu dobitnika snosi Organizator. 

Diskvalifikacija iz nagradnog konkursa 

Ukoliko se posumnja da neko od Učesnika ne poštuje pravila i uslove nagradnog konkursa ili da pokušava na bilo koji način da zloupotrebi učešće u nagradnom konkursu, Organizator zadržava pravo da Učesnika diskvalifikuje. 

U slučaju da Organizator u periodu od 2 radna dana od trenutka izbora dobitnika ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom nagrade putem kontakt telefona i kontakt mejl adrese, kao i ukoliko dobitnik ne dostavi tražene ili ostavi pogrešne podatke, nagrada će biti dodeljena drugom Učesniku koji će biti naknadno izvučen. 

Publicitet 

Učešćem u nagradnom konkursu, Dobitnici nagrada su saglasni da se njihovo ime i prezime mogu od strane Organizatora objaviti u svrhu javne objave Dobitnika, a u cilju transparentnosti nagrađivanja. Ovi podaci neće biti korišteni u druge svrhe. 

Odgovornost 

Organizator nije odgovoran ukoliko platforma preko koje se sprovodi istraživanje privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno, usled događaja koji su van kontrole Organizatora. Organizator nije odgovoran za netačnost podataka koje Učesnici u sklopu nagradnog konkursa o sebi predstave. 

Prekid nagradnog konkursa 

Nagradni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora o čemu će Učesnici bez odlaganja biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Organizatora. 

Izmena pravila i uslova nagradnog konkursa 

Organizator zadržava pravo izmena i dopuna pravila i uslova nagradnog konkursa, uz obavezu da blagovremeno o tome obavesti Učesnike. 

Treba još znati 

Učesnici prihvataju da ukoliko prilikom učestvovanja u nagradnom konkursu kršenjem pravila i uslova nagradnog konkursa na bilo koji način pričine štetu Organizatoru, za istu snose punu odgovornost. Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi nagradnog konkursa, Učesnici se mogu obratiti Organizatoru na e-mail adresu: info@4zida.rs 

Korišćenje podataka 

Svi kontakt podaci prikupljeni od strane učesnika nagradnog konkursa biće korišćeni samo u cilju kontaktiranja nagrađenih učesnika, i objave dobitnika. Organizator se obavezuje da u obradi podataka o ličnosti Učesnika u svemu postupa u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na sajtu Organizatora. 

U Subotici, 31.12.2021. godine 

top