Kada se potpisuje predugovor?

Predugovor se potpisuje kada su obe strane saglasne oko prodaje nekretnine. U njemu se navode elementi kupoprodajnog ugovora (precizira ispata ukupne cene nekretnine, datum i način njegovog zaključenja). Predugovor može, ali ne mora biti overen kod Javnog beležnika. Praksa je da kupac plaća taksu za overu. Ukoliko je u posao uključena agencija, kupac najčešće prilikom […]

Pročitaj više

Ko plaća porez na promet i kako se on obračunava?

Porez na promet ili porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procenjene vrednosti. Zakonom je propisano da plaćanje ovog poreza ide na teret prodavca nekretnine, ali u praksi je da kupac plaća porez na nepokretnost u ime prodavca te se isto i ugovara.

Pročitaj više

Koji su elementi ugovora o prometu nepokretnosti?

podaci o kupcu i prodavcu (ime, prezime, adresa, broj lične karte i matični broj), podaci o nekretnini (adresa, broj katastarske parcele s brojem katastarske opštine, opis nekrenine, njena veličina), kupoprodajna cena nekretnine, odredba o plaćanju porez na prenos apsolutnih prava (ukoliko je ugovoreno da taj porez plaća kupac,a ako ove odredbe nema, onda obaveze plaćanja […]

Pročitaj više

Ugovor o prometu nepokretnosti?

Ugovor o prometu nepokretnosti (kupoprodaji stanova, kuća, lokala, zemljišta, itd.) zaključuje se obavezno u pisanoj formi, a potpisi prodavca i kupca overavaju se kod Javnog beležnika u mestu na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi.

Pročitaj više

Predugovor?

Predugovor se potpisuje kada je već sve dogovoreno. U njemu se navode svi bitni elementi budućeg ugovora i preciziraju datum i način njegovog zaključenja i isplate ukupne cene. Ako kupac plaća iz stambenog kredita, kredit se odobrava tek posle potpisivanja predugovora, a ne zna se kada će tačno biti odobren, uglavnom se navodi rok vezan […]

Pročitaj više

top