Kako će klijent znati da je ostvario pravo na refundaciju PDV?

Nadležni poreski organ, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, Rešenjem odlučuje o zahtevu poreskog obveznika u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. U roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja poreskom obvezniku, poreska uprava vrši refundaciju PDV. Rok za podnošenje Zahteva za refundaciju PDV kupca prvog stana , nije vremenski […]

Pročitaj više

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i na osnovu članova svog domaćinstva, da li je potrebna dodatna dokumentacija?

Da, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: dokument kojim potvrđuje da je lice ili lica po osnovu kojeg zahteva refundaciju PDV član njegovog domaćinstva (dokaz o srodstvu), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o prebivalištu člana, uverenje o kretanju prebivališta, sa adresa iz prethodnog uverenja iz svih Uprava javnih prihoda izvaditi Potvrdu/Uverenje da […]

Pročitaj više

Šta je potrebno od dokumetacije za refundaciju PDV-a?

Zahtev za refundaciju PDV kupac prvog stana podnosi na OBRASCU RFN koji možete pronaći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs Dostaviti i sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o kretanju prebilavišta, sa adresa iz prethodnog uverenja iz svih Uprava javnih prihoda izvaditi Potvrdu/Uverenje da vas ne duže porezom na Imovinu, dokaz […]

Pročitaj više

Da li povrat PDV-a važi samo za novogradnji ili i za staru gradnju?

Povrat Poreza na dodatu vrednost se može zahtevati pri kupovini svih stanova čiji je prodavac obveznik PDV-a. Ukoliko je u pitanju kupovina “stare gradnje” kupac prvog stana ima pravo da bude oslobođen poreza na prenos apsolutnih prava pod istim uslovima koji se odnose na povraćaj PDV-a tj. ima pravo na poresko oslobođenje za površinu od […]

Pročitaj više

1 2 3
top