Uslovi koje treba da ispune korisnici kredita?

  • Stambeni krediti se odobravaju rezidentima sa prebivalištem na teritoriji na kojoj Republika Srbija ima punu državnu ingerenciju i za koje se može pribaviti Izveštaj kreditnog biroa preko Udruženja banaka Srbije,
  • Starosna granica u trenutku podnošenja zahteva za kredit je različita kod pojedinih Banaka, ali u proseku iznosi minimalno 20 godina i maksimalno 70 godina u trenutku konačne otplate kredita,
  • Radni odnos zasnovan na neodređeno vreme, uz sledeće uslove koje Banke najčešće traže:
    • Minimum 1 godina ukupnog radnog staža
    • Minimum poslednja 3 meseca zaposlenja kod trenutnog poslodavca,
  • Radni odnos zasnovan na određeno vreme, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o naučno istraživačkoj delatnosti,
  • Minimalna mesečna zarada za apliciranje uglavnom ne može biti niža od 30.000RSD,
  • Kreditna sposobnost.
top