UGOVOR O HIPOTECI SADRŽI

UGOVOR O HIPOTECI SADRŽI – ime i prezime, prebivalište ili boravište, odnosno poslovno ime i sedište poverioca, zalogodavca, kao i dužnika, ako su to različita lica, bezuslovnu izjavu vlasnika (zalogodavca) da pristaje da poverilac upiše hipoteku na njegovoj nepokretnosti (clausula intabulandi), precizne podatke o potraživanju koje se obezbeđuje, valuti, podatke o hipotekovanoj nepokretnosti, odnosno nepokretnostima, uključujući i dokaz o vlasništvu, podatke o stvarima koje hipoteka obuhvata.

top