Šta je potrebno od dokumetacije za refundaciju PDV-a?

Zahtev za refundaciju PDV kupac prvog stana podnosi na OBRASCU RFN koji možete pronaći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs
Dostaviti i sledeća dokumenta:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. uverenje o državljanstvu,
 3. uverenje o kretanju prebilavišta,
 4. sa adresa iz prethodnog uverenja iz svih Uprava javnih prihoda izvaditi Potvrdu/Uverenje da vas ne duže porezom na Imovinu,
 5. dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu),
 6. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana,
 7. kopija dokumentacije Prodavca kako je stekao nepokretnost,
 8. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV,
 9. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena,
 10. kopija dinarskog računa u poslovnoj banci u RS,
 11. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV koji možete pronaći na sajtu Poreske uprave: www.poreskauprava.gov.rs
top