PREDMET HIPOTEKE

može da bude – nepokretna stvar, deo nepokretne stvari, suvlasnički udeo u nepokretnoj stvari, poseban deo zgrade na kome postoji pravo svojine, odnosno drugo pravo koje sadrži pravo raspolaganja, pravo na zemljištu koje sadrži ovlašćenje slobodnog pravnog raspolaganja, objekat u izgradnji.

top