Koji su koraci kupovine nekretnine za kreditne kupce?

 1. izbor banke (koja proverava vašu kreditnu sposobnost),
 2. pronalaženje odgovarajuće nekretnine,
 3. zaključenje predugovora sa prodavcem, koji se u zavisnosti od toga da li to zahteva Banka, overava kod notara-javnog beležnika, i davanje kapare prodavcu koja je najčešće 20% i koja je ujedno i učešće za banku,
 4. izvođenje procenitelja na teren,
 5. kada vam banka, odobri kredit i nacionalna korporacija (NKOSK) ga osigura, potpisujete ugovor o stambenom kreditu sa bankom i dobijate od banke založnu izjavu koju vaš prodavac mora da overi kod notara. Ovo je vaš trošak (proverite pre overe kod notara kolika je naknada),
  1. kada je uknjižena nepokretnost, uz zahtev za upis hipoteke u Katastar predaje se samo ugovor o kreditu i založna izjava (1 originalni primerak),
  2. kada je neuknjižena nepokretnost, uz zahtev za upis hipoteke u Katastru predaje se odobrenje za gradnju (građevinska dozvola), lokacijska dozvola, ugovor o zajedničkoj izgradnji i svi aneksi kao i ugovor o deobi, sve u original ili overenoj kopiji, ugovor o kreditu kao i založna izjava (1 originalni primerak),
 6. overava se založna izjava kod notara (obično je praksa da se istovremeno sa overom založne izjave overava i glavni ugovor) i predaje se u nadležni Katastar, za upis hipoteke kako bi se upisala hipoteka na predmetnom stanu,
 7. useljenje u kupljenju nekretninu, i uraditi zapisnik o primopredaji,pogotovo kod novih stanova,
 8. regulisanje obaveza prema poreskoj upravi i upravi javnih prihoda- porez na imovinu I prijava stana kod javno-komunalnih preduzeća,
 9. uknjižba nekretnine u nadležni katastar.
top