Koji su elementi ugovora o prometu nepokretnosti?

  • podaci o kupcu i prodavcu (ime, prezime, adresa, broj lične karte i matični broj),
  • podaci o nekretnini (adresa, broj katastarske parcele s brojem katastarske opštine, opis nekrenine, njena veličina),
  • kupoprodajna cena nekretnine,
  • odredba o plaćanju porez na prenos apsolutnih prava (ukoliko je ugovoreno da taj porez plaća kupac,a ako ove odredbe nema, onda obaveze plaćanja poreza plaća prodavac),
  • izjava da prodavac pristaje da se kupac uknjiži kao vlasnik tzv. clausula intabulandi,
  • broj računa na koji se plaća kupoprodajna cena i naznaka koliko se plaća avansno, a koliko putem kredita ukoliko se za kupoprodaju odobrava kredit,
  • odredba o primopredaji nepokretnosti (kada će da preda ključ i kada će uvesti u posed),
  • da je prodavac izmirio obaveze (platio komunalije i zaostali porez na imovinu) i dokaz o tome dostavio pre zaključenja ugovora,
  • odredba kojom se prodavac i kupac obavezuju da zajedno izvrše prenos telefonskog priključka na ime kupca posle zaključenja ugovora.
top