Koja su potrebna dokumenta za povrat PDV-a?

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu,
  • overena kopija kupoprodajnog ugovora,
  • račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV,
  • dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena na račun investitora,
  • overena izjava kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV,
  • izvod iz matične knjige rođenih, ili venčani list*,
  • dokaz o prebivalištu člana domaćinstva (overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu),

Ova dokumenta su neophodna ukoliko kupac traži refundaciju PDV po osnovu člana domaćinstva.

top