Ko nema pravo na refundaciju PDV?

 • lice koje već poseduje stan na teritoriji Republike Srbije,
 • lice koje nema drževljanstvo Republike Srbije,
 • lice koje kupuje stan za koji je ugovor o kupoprodaji overen pre 08.07.2007. godine,
 • u slučaju da je kupac prvog stana maloletno lice, u čije ime i za čiji račun ugovor zaključuje roditelj tog lica kao zakonski zastupnik,
 • lice koje je u periodu od 1. Jula 2006. godine do zaključenja ugovora o kupovini stana nasledilo porodičnu stambenu zgradu,
 • kupac stana u slučaju kada je prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu izvršilo lice koje nije obveznik PDV,
 • kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana,
 • ukoliko kupac prvog stana nije isplatio ugovorenu cenu stana sa PDV-om prodavcu, već licu sa kojim prodavac ima zaključen ugovor o preuzimanju duga,
 • u slučaju kada je kupoprodajnim ugovorom definisano da kupac stana prodavcu plaća ugovorenu cenu stana na rate, a ukupna cena stana nije u potpunosti isplaćena prodavcu,
 • u slučaju kada je predmet kupoprodaje montažna kuća bez zemljišta,
 • za člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje prvi stan.
top