Kako uknjižiti nekretninu na osnovu kupoprodajnog ugovora?

Potreban Vam je kupoprodajni ugovor na kome su potpisi ugovarača overeni kod Javnog beležnika, u originalu ili overenoj kopiji , sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može uknjižiti pravo svojine, fotokopija lične karte.

top