HIPOTEKA

HIPOTEKA je založno pravo na nekretnini na osnovu koga hipotekarni poverilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti te nekretnine (ukoliko dužnik to ne učini na vreme) pre ostalih poverilaca. Hipoteka predstavlja način zalaganja nepokretnosti, to je ujedno i jedini mogući način zalaganja nepokretnosti koji pogoduje i poveriocu i dužniku. Dužniku jer dobija povoljnije uslove kredita, nižu kamatu, može da koristi nepokretnost koja je opterćena hipotekom dok za poverioca predstavlja sigurnost da će naplatiti svoje potaživanje zajedno sa kamatama.

top